Vijesti

/2018

Crna Gora otvorila pregovaračko poglavlje 27
15/12/2018

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, 10 decembra 2018 otvorila pregovaračko poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promjene.

Da bi privremeno zatvorila ovo najzahtjevnije i najskuplje od svih pregovaračkih poglavlja, Crna Gora treba da ispuni mjerila vezana za kvalitet vazduha, sektor voda, sistem trgovanja emisijama EU (EU ETS) i druga mjerila.

Mjerilo vezano za kvalitet vazduha koje Crna Gora mora da ispuni da bi privremeno zatvorila poglavlje 27 predviđa, između ostalog, potpuno usklađivanje sa izmenjenom Direktivom o smanjenju nacionalnih emisija izvjesnih atmosferskih zagađivača (NEC direktiva 2016/2284/EU) i dostavljanje analize isplativih strategija za kontrolu emisija do 2020. i 2030. godine, koje će služiti kao osnova za postizanje trajnog sporazuma između EU i Crne Gore o smanjenju emisija u skladu sa NEC direktivom.

Crna Gora treba i da se odluči koji će sistem upravljanja otpadom primjeniti i da opredijeli odgovarajuća sredstva za infrastrukturna ulaganja, kao i da ostvari značajan napredak u usklađivanju propisa u sektoru voda, u koji spadaju voda za piće i politika zaštite morske životne sredine. Ovo mjerilo predviđa i usvajanje planova za upravljanje slivovima rijeka.

Na polju zaštite prirode, Crna Gora treba da dostavi listu predloženih ekološki značajnih područja koja bi ušla u mrežu Natura 2000 i da pokaže da ima kapacitet da upravlja mrežom Natura 2000, a u okviru toga treba Ulcinjskoj solani da dodijeli odgovarajući status zaštićenog područja.

Kada su u pitanju klimatske promjene, Crna Gora treba da nastavi usaglašavanje sa zakonodavstvom EU, što naročito podrazumeva usvajanje zakona o funkcionisanju sistema trgovanja emisijama EU (EU ETS), u skladu sa ETS direktivom 2003/87/EC i njenim dopunama. Crna Gora treba i da uskladi propise o monitoringu i izvještavanju, akreditaciji i verifikaciji, Registru EU, raspodjeli emisionih jedinica i aukcijama, a potrebno je i da uspostavi odgovarajući okvir za punu implementaciju EU ETS u vezi sa monitoringom, izveštavanjem i verifikacijom emisija gasova sa efektom staklene bašte.

arhiva
dokumenti