Vijesti

/2020

Testiranje Smjernica za procjenu i valorizaciju ekosistemskih usluga i njihovog integrisanja u razvojne planove upravljačkih institucija zaštićenog područja Orjen
25/06/2020

Cilj projekta “Testiranje Smjernica za procjenu i valorizaciju ekosistemskih usluga i njihovog integrisanja u razvojne planove upravljačkih institucija zaštićenog područja Orjen” u prekograničnom regionu Crna Gora – Bosna i Hercegovina kroz studiju slučaja Orjen planine je integracija ekosistemskih usluga u procesu donošenja odluka vezanih za područje planine Orjen.

Masiv planine Orijen pripada prekograničnom području između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i obiluje izuzetnim prirodnim vrijednostima.

Asocijacija Parkovi Dinarida koja implementira projekat će u saradnji sa ekspertima na projektu testirati primjenu Smjernica u pilot području planine Orjen na teritoriji dvije države. Smjernice za procjenu i valorizaciju ekosistemskih usluga koje je razvio tim stručnjaka iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Vojvodine imaju za cilj da daju preporuke subjektima koji donose razvojne planove u okviru zaštićenog područja. Park prirode Orjen je osnovan 2018. godine, a Agencija za razvoj i zaštitu Orjena trenutno radi na pripremi petogodišnjeg plana upravljanja i proces je u završnoj fazi. Ali sa strane Bosne i Hercegovine, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa radi na uspostavljanju zaštićenog područja Orjen. Studija slučaja Orjen, koja će biti finalni rezultat ovog projekta ne samo da će testirati primjenu nacrta Smjernica, već će pružiti i podatke za usklađivanje konkretnih aktivnosti sa ciljem povećanja otpornosti ekosistema i postizanja kvalitetnije dostupnosti ekosistemskih usluga zainteresovanim stranama. Pored toga, studija slučaja će se baviti određenim pitanjima upravljanja biodiverziteta. 

Ciljne grupe na koje projekat utiče su eksperti u Crnoj Gori koji su odgovorni za pripremu plana upravljanja za Park prirode Orjen, eksperti u Bosni i Hercegovini koji su odgovorni za pripremu studije za uspostavljanje zaštićenog područja Orjen; rukovodioci Parka prirode Orjen u Crnoj Gori, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa u BiH, predstavnici lokalnih zajednica, poljoprivrednici, pčelari, pružaoci turističkih usluga i slično. 

Projekat ima prekogranični opseg, imajući u vidu da se masiv planine Orjen prostire na teritoriji dvije države – Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Proglašenjem dijela planine Orijena na teritoriji Bosne i Hercegovine za Park prirode stiču se uslovi za formiranje prekograničnog zaštićenog područja (Transboundary protected area).

Projekat je započeo u aprilu 2020. godine, a završava se u decembru iste godine, a finansiran je od strane Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Više informacija o projektu na: vladana.vojinović@parksdinarides.org