Vijesti

/2020

U NP Mavrovo održana 12. sjednica UO Parkova Dinarida
02/03/2020

Dvanaesta sjednica Upravnog odbora NVO Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida održana je 28. februara 2020. godine u Nacionalnom Parku Mavrovo, u Sjevernoj Makedoniji.

Nakon usvajanja zaključaka sa prethodne sjednice, članovi UO su primili na znanje informacije o stupanju na snagu Novog Statuta NVO „Parkovi Dinarida“ usvojenog na drugoj Vanrednoj sjednici Generalne Skupštine održane u Bihaću u decembru 2019 godine, koji je nakon donošenja Rješenja Ministarstva javne uprave Crne Gore stupio na snagu 31.01.2020. godine.

Statut je dostupan na stranici Organizacije http://parksdinarides.org/docs/_v10.pdf

Budući da je novim Statutom ukinuta pozicija izvršnog direktora Organizacije i zamijenjena pozicijom Predsjednika Organizacije koji je ujedno i ovlašteno lice Organizacije, Upravni Odbor je donio odluku o izboru gdina Zorana Mrdaka za Predsjednika Parkova Dinarida.

Osim pozicije predsjednika Organizacije, novim Statutom je predviđeno i osnivanje Stručnog savjeta organizacije i stim u vezi za predsjednika Stručnog savjeta izabran je gdin Martin Šolar koji će u narednom period u kordinaciji sa Predsjednikom UO i konsultacijama sa članstvom definisati potencijalne članove Stručnog savjeta. Formiranje Stručnog savjeta biće finalizovano do sledece sjednice Genetralne Skupštine.

Osim toga na sjednici su donešeni i zaključci o pokretanju izbornog procesa za organe Organizacije predsjednika Generalne Skupštine i tri potpresjednika kao I članova Upravnog odbora.

Upravni odbor je usvojio Finansijski izvještaj organizacije za 2019 kao i Finansijski plan za 2020. godinu.

Članovi UO donijeli su jednoglasnu odluku o prijemu u članstvo Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravi - Zavod za zaštitu prirode Slovenije, čime je mreža Parkova Dinarida proširena na 96 članova.